◎水墨類
4k 1997年
3k 1997年
6k 1997年
6k 1997年
6k 1997年
6k 1997年
3k 1997年
全k 1998年
全k 1998年
全k 1998年
全k 1998年
全k 1998年
全k 1998年
全k 1998年
對k 1998年 對k 1998年
   

對k 1998年 對k 1998年 3k 1998年 3k 1998年
       
3k 1998年
4k 1998年
4k 1998年
4k 1998年
       
4k 1998年
 

◎水彩類
 
4k 1985年
明澐有雨 4k 1986年
遶船明月江水寒 對k 1985年
山居 4k 1995年
       
樹 4k 1995年
履痕 4k 1982年
果園 對k 1990年
旺來 8k 1998年
       
可樂 8k 1998年
香蕉 8k 1998年
體育館 對K 水彩 2002
圖書館 對K 水彩 2002
科博館一景 對K 水彩 2002
植物園一隅 4K 水彩 2002
植物園一隅 4K 水彩 2002
植物園 4K 水彩 2002
小澗 8K 水彩 1999
雲淡風清 8K 水彩 2002
8K 水彩 2002
柿柿如意 8K 水彩 2002


竹爆平安 8K 水彩 2002
金玉滿堂 8K 水彩 2002
亍步道 對K 2004
豪宅 對K 2003
        
我的祕密花園 對K 2004
百合 4K 2003
清流 4K 2003

◎粉彩類
 
荷之光一 2001年
荷之光二 2001年
荷之光三 2001年
荷之光四 2001年
       
 

◎油畫類
 
大水窟山 20F 1995年
秀姑巒山 20F 1994年 奇萊碎石坡 20F 1997年 奇萊山頭 20F 1997年
       
觀音一 30F 油畫 2002
觀音二 30F 油畫 2002
觀音三 30F 油畫 2002
觀音四 30F 油畫 2002
秋荷一 20F 油畫 2002
秋荷二 12F 油畫 2002
秋荷三 6F 油畫 2001
靜物四 10F 油畫 2002
靜物五 10F 油畫 2002
靜物六 10F 油畫 2002
靜物七 10F 油畫 2002
靜物一 6F 油畫 2002

自畫像 8P 油畫 2002 靜物二 6F 油畫 2002 靜物三 8P 油畫 2002 歸 8Fx2 2005
       泊舟 8Fx2 2005 崢嶸壯闊 12F 2004 岩石最解流水意 60F 2005 直達天聽 15F 2004
       火炎山 60F 2004 斜風細雨 60P 2005 南湖大山 30F 2005 秋意濃 8F 2003
       池畔人家 30F 2004 香檳玫瑰 12F 2005 虎頭山 30F 2004 夏日農舍 10F 2003
       岩 12F 2004 院落 15F 2005 忽到龐公棲隱處 12F 2004 瓶 10F 2004
       放學了 15F 2005 歐洲 12F 2004 日月潭 10F 2003 荷語(一) 30F 2005
       金壁輝煌 10F 2004 清涼一夏 30F 2004 花唄 10F 2004 晨曦 20F 2005
       旺、旺旺、旺旺旺 8Fx2x3 2005 怒放 15F 2005 愛上桔梗 15F 2003 荷語(二) 30F 2005
       夕陽 12F 2004 蓮蓬 8P 2005 5P 2005 絢爛 12F 2004
       劍蘭 15F 2004 紅桌巾 12F 2003 茶花 15F 2005 歲月的痕跡 8Fx2 2003
       
荷語(三) 30F 2005 碾冰為土玉為盆 5F 2003 荷語(四) 30F 2003 百合(二) 10F 2005
       
碎石成坡•坡連天 20P 花卉 10F 2004 休憩 8Fx2 2004 鶴舞 8Fx2 2005
       
2009-1 2009-2 2009-3 2009-4
       
2009-5 2009-6 2009-7 2009-8
       
   
2009-9 2009-10